Jak warsztaty Product Discovery pomagają w tworzeniu konkurencyjnych aplikacji?

Wartość warsztatów Product Discovery w tworzeniu aplikacji jest nieoceniona. To metoda, która znacząco redukuje ryzyko i koszty w długotrwałym procesie rozwoju aplikacji od samego początku projektu. Dzięki niej, ułatwiamy świadome podejmowanie decyzji i tworzenie produktów lepiej dopasowanych do rynku. Pozwala to na strategiczne planowanie, optymalizację procesu tworzenia i osiągnięcie doskonałych rezultatów.

W dzisiejszej erze konkurencji na rynku aplikacji, wydajne dostarczanie funkcjonalności produktu jest kluczowe dla pozytywnego wpływu na pozycję jaką zyska dany projekt na rynku i firma w branży. Efektywne zarządzanie projektami i skuteczne tworzenie roadmapy stanowią nieodłączny element sukcesu każdego projektu. Według serwisu Statista, szacuje się że średnio 25% wszystkich aplikacji zostało użyte tylko raz. Te dane dają pogląd na istotność Product Discovery w tworzeniu aplikacji i zwiększaniu kompetencji zarysu danego projektu.

Na każdym etapie projektu, od początkowego założenia aż po jego finalizację, aktywny udział uczestników i efektywne spotkania zespołu mają zasadnicze znaczenie. Dlatego właśnie warto inwestować w tzw. product management oraz tworzenie strategii produktowych, aby przyszłe zadania były realizowane z precyzją i skutecznością. W tym artykule omówimy, jak odpowiednio zarządzać projektami i tworzyć roadmapę produktu, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty i sprostać wymaganiom rynku.

Oto spis treści zawartych w artykule:

 1. Wprowadzenie do Product Discovery
 2. Jak dobrze zacząć: Cele kick-off meetingu
 3. Analiza rynku i konkurencji: Podstawa tworzenia produktów cyfrowych
 4. Jak ustanowić cele produktu na każdym etapie planowania?
 5. Roadmapa jako plan produktów cyfrowych
 6. Warsztaty Product Discovery w tworzeniu aplikacji: Podsumowanie

Wprowadzenie do Product Discovery

W kontekście efektywnego zarządzania projektem, kluczowym założeniem jest początkowe zrozumienie i zdefiniowanie celów projektu oraz identyfikacja realnych potrzeb użytkowników. To właśnie na tym etapie, który stanowi fundament, położone są podwaliny pod roadmapę produktu. Product Discovery jest procesem, który umożliwia projektantom, deweloperom i innym uczestnikom projektu skupienie się na tworzeniu produktu, który rzeczywiście spełnia oczekiwania klientów i rynku.

W trakcie Product Discovery uczestnicy projektu mają okazję zadawać pytania, wyrażać swoje pomysły i wskazywać istotne kwestie związane z projektem. Dzięki temu każdy ma szansę przyczynić się do dostarczenia cennych wskazówek i sugestii dotyczących funkcjonalności i założeń projektu w formie brain storming. Warto zrozumieć, że Product Discovery nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem, który ewoluuje wraz z rozwojem projektu.

W procesie Product Discovery możemy wyróżnić cztery główne cele:

 1. Poznanie i analiza potrzeb klienta: Od samego początku współpracy dążymy do tego, aby sformułowanie wyzwania w danym projekcie było możliwie precyzyjne i owocowało powstawaniem efektywnych rozwiązań. Na tym etapie komunikacja między klientem a ekspertami jest kluczem do wydestylowania z szerokiej gamy pomysłów pierwszego szkicu produktu cyfrowego.

 2. Badania rynku i konkurencji: Dla skutecznego zarządzania projektami i podejmowania decyzji, niezwykle ważne jest, aby nie powielać cudzych błędów. Dzięki głębokiej analizie rynku i istniejących rozwiązań na rynku, wyciągamy wnioski które pomogą przy realizacji warsztatów oraz zweryfikują pierwotną koncepcję.

 3. Definiowanie celów produktu: Na tym etapie, posiłkując się zdobytą wiedzą odbywamy warsztaty które pomogą określić funkcjonalności przyszłej aplikacji. Możliwe jest określenie tzw. MVP (Minimum Viable Product) oraz ukształtowanie wizji założeń biznesowych jakie mają zostać wyznaczone w przyszłości.

 4. Określenie priorytetów i roadmapy produktu: Ostatnim zadaniem Product Discovery jest określenie poszczególnych etapów, przez jakie przejdzie produkt a także priorytetyzacja głównych zadań niezbędnych do jego realizacji. Ten etap ma na celu określić wymagany zespół i zapewnić płynny development aplikacji.

Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione cele i wyznaczone spotkania mogą różnić się w zależności od indywidualnego charakteru, jaki wymaga dany produkt. Ważne, aby pozostawać otwartym na dopuszczanie świeżych pomysłów, a także dzielić się własną wiedzą. Dostępne rozwiązania i możliwości w kreowaniu wizji projektu są nieograniczone, a dobrze dobrany zespół ekspertów pomoże wdrożyć każdą z nich w rzeczywistość.

Jak dobrze zacząć: Cele kick-off meetingu

Rozpoczynając proces Product Discovery, jednym z pierwszych kroków jest zorganizowanie kick-off meetingu, czyli spotkania inaugurującego projekt. Jest to podstawa do przełożenia pomysłów na papier, ponieważ ma ono za zadanie ustalić podstawowe założenia projektu i wprowadzić uczestników w jego zakres oraz cele. W ramach tego spotkania, efektywne zarządzanie i skuteczne ustalenie roadmapy sprawia, że produkty cyfrowe nabierają konkretnego kształtu.

Co należy ustalić podczas kick-off meetingu?

Wartościowe cele kick-off meetingu obejmują:

 1. Wyjaśnienie celów projektu: Na tym etapie, uczestnicy projektu oraz zespoły projektowe muszą jasno zrozumieć, dlaczego projekt jest realizowany i jakie cele ma osiągnąć. To umożliwi wszystkim zaangażowanym zrozumienie sensu ich pracy i stworzenie wspólnej wizji projektu.

 2. Określenie założeń projektu: W ramach spotkania kick-off, konieczne jest wyjaśnienie kluczowych założeń projektu, takich jak zakres, dostępność zasobów oraz budżet. Wyeliminowanie niejasności i rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości już na wstępie pozytywnie wpłynie na cały proces projektowy.

 3. Określenie harmonogramu: Na spotkaniu ustala się plan działań, czyli harmonogram prac w ramach Product Discovery. Określa się terminy kluczowych etapów, co pomaga w zarządzaniu czasem i zasobami.

 4. Wypracowanie strategii: Kick-off meeting może być miejscem do dyskusji nad strategią Product Discovery, w tym nad tym, jakie metody badawcze zostaną wykorzystane, jakie narzędzia będą potrzebne itp.

 5. Ustalenie oczekiwanych wyników: Warto na tym spotkaniu omówić, jakie konkretne wyniki lub artefakty powinny być dostarczone w trakcie Product Discovery, na przykład raporty z badań użytkowników, prototypy, analizy rynku itp.

Kick-off meeting stanowi punkt wyjścia do skutecznego Product Discovery i efektywnego zarządzania w projekcie. Dzięki jasnym celom i wytyczonym założeniom, uczestnicy projektu są gotowi do dalszej pracy i realizacji zadań. Oprócz tego, mogą swobodnie wymienić się swoimi pomysłami oraz wątpliwościami, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój aplikacji. Kick-off meeting jest także początkiem działań, jakie obejmują warsztaty UX.

Jakiej dokumentacji możemy oczekiwać przeprowadzając warsztaty produktowe?

Niejednokrotnie kick-off meeting może zawierać pewne ćwiczenia angażujące uczestników oraz członków zespołu projektowego do ożywionej dyskusji o produkcie. Dzięki wspólnej pracy, dążymy do najlepszych rozwiązań dla każdego powstałego wyzwania. Oto dokumentacja, która może wynikać z niektórych z nich:

 1. Persona – pełni ona funkcję wyobrażenia profilu osoby reprezentującej grupy docelowe odbiorców, dla których projektujemy daną aplikację. Zawiera ona informacje charakteryzujące, takie jak zainteresowania, nawyki czy też frustracje. Może powstać więcej niż jedna persona użytkownika.

 2. Customer Journey Map – narzędzie odpowiadające na pytanie o doświadczenie użytkownika na wszystkich etapach korzystania z produktu. Dzięki niej, jesteśmy w stanie określić, jakie są potrzeby danego klienta, co chce osiągnąć czy też w jakim momencie doświadczenia odczuwa on dyskomfort. Na tej podstawie wyciągnięte zostają wnioski odnośnie potencjalnych usprawnień w projekcie aplikacji.

 3. User Stories – wykorzystywane również przez zespół developerski do wyznaczania zadań, historyjki użytkownika pomagają opisać w jaki sposób użytkownik korzysta z produktu i co dzięki niemu zyskuje. Zazwyczaj mają schemat: Jako [rola] chcę [co zrobić], żeby móc [coś uzyskać].

Analiza rynku i konkurencji: Podstawa tworzenia produktów cyfrowych

Skuteczne rozpoznanie trendów rynkowych oraz rzetelne badanie istniejących rozwiązań stanowią fundament każdego projektu produktu cyfrowego. To proces rozpoznawczy otoczenia biznesowego, który umożliwia zrozumienie obecnej sytuacji na rynku wobec danej grupy klientów. W kontekście Product Discovery, analiza ta odgrywa kluczową rolę, ponieważ pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie wykonania niektórych rozwiązań, a także wpływa na właściwe ustalenie celów i kierunków rozwoju produktu.

Warsztaty Product Discovery: jakie skutecznie analizować konkurencję?

W pierwszej kolejności, badanie rynku pozwoli nam poznać aktualne trendy, preferencje użytkowników oraz zachodzące zmiany jeśli chodzi o dany temat przeznaczenia aplikacji. Aby rozpoznać dokładnie, jak uzyskać przewagę przy projektowaniu swojej aplikacji, trzeba przyjrzeć się głównym graczom wśród konkurencji oraz rozpoznać ich mocne i słabe strony. Warto w tym celu podjąć pracę zespołu UX Research i przyjrzeć się nie tylko samej aplikacji, ale także opiniom użytkowników, działaniom marketingowym czy też statystykach związanych z aplikacją dostępnych w App Store czy Google Play.

Posiłkując się tą wiedzą jesteśmy w stanie zidentyfikować luki oraz możliwości dla naszego produktu cyfrowego. Dzięki wybraniu pewnej niszy oraz innowacyjnych obszarów rozwoju zyskamy przewagę, a także lepiej zorganizujemy marketing aplikacji w przyszłości.

Oprócz tego, zweryfikujemy założenia projektowe i korzystając z własnych kompetencji będziemy w stanie ocenić, czy są one zgodne z rzeczywistymi warunkami rynkowymi. W trakcie Product Discovery warto poświęcić osobne spotkanie na przedstawienie uczestnikom wyników analizy, aby mogli oni skutecznie komunikować swoje odczucia oraz cenny feedback.

Jak ustanowić cele produktu na każdym etapie planowania?

Skuteczny project management i tworzenie roadmapy produktu opiera się na klarownym definiowaniu celów na każdym etapie projektu. Wartościowe cele produktu zapewniają wytyczenie kierunku działania i dostarczają jasnych wytycznych dla uczestników projektu. Oto kluczowe kroki, które pomogą ustalić cele produktu na każdym etapie planowania:

 1. Analiza potrzeb użytkowników: W trakcie pierwszego etapu, skup się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników. To kluczowy moment, aby ustalić, jakie cele produktu muszą zostać osiągnięte, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

 2. Określenie celów krótko- i długoterminowych: Wypracuj cele produktu, które można zrealizować w krótszym terminie, jak i te, które stanowią długofalowy plan rozwoju. Dzięki temu roadmapa produktu staje się kompleksowym narzędziem zarządzania w projekcie.

 3. Dostosowanie celów do założeń projektu: Upewnij się, że cele produktu są zgodne z założeniami projektu, takimi jak dostępność zasobów, harmonogram oraz budżet. Niezgodność celów z rzeczywistymi możliwościami projektowymi może prowadzić do komplikacji w trakcie realizacji.

 4. Ustalanie priorytetów: Warto wyznaczyć priorytety dla celów produktu, aby zrozumieć, które z nich są kluczowe dla sukcesu projektu. To pozwoli na efektywne zarządzanie zespołem projektowym i dostosowanie działań do najważniejszych celów.

 5. Monitorowanie i dostosowywanie: Cele produktu nie są stałe. W miarę postępów projektu, regularne monitorowanie i dostosowywanie celi do zmieniających się warunków i trendów rynku to istotny element project management. To ważne, aby pozostać elastycznym i dostosować roadmapę produktu do bieżących okoliczności.

Definiowanie i dostosowywanie celów produktu na każdym etapie planowania wymaga, aby zespoły projektowe podejmowały regularną komunikację. Zadbanie o organizację i planu na spotkanie zapewni jasność w działaniach i kierunku projektu oraz pozwala na osiągnięcie zamierzonych rezultatów produktowych.

Roadmapa jako plan produktów cyfrowych

Roadmapa produktu jest nieodłącznym narzędziem project management, które pomaga w organizacji, planowaniu i monitorowaniu procesu tworzenia aplikacji. Stanowi ona szczegółowy plan produktu cyfrowego, który definiuje priorytety, cele i harmonogram prac.

Ilustracja przedstawiająca roadmapę produktu opracowaną w programie Figma.

Warto zrozumieć, że roadmapa nie jest statycznym dokumentem, ale dynamicznym narzędziem, które ewoluuje w miarę postępów projektu. Jest to plan strategiczny, który pomaga zespołowi projektowemu skupić się na kluczowych etapach realizacji projektu, identyfikując, które funkcjonalności lub cele powinny być osiągnięte na danym etapie.

Definiowanie celów produktu

Roadmapa zaczyna się od klarownego wyznaczenia celów produktu. To tutaj określa się, dlaczego projekt jest realizowany i jakie korzyści ma przynieść. Wartościowe cele pozwalają na określenie, jakie zmiany i funkcjonalności produktu są konieczne.

Planowanie etapów rozwoju

Kolejnym ważnym aspektem roadmapy jest podział projektu na etapy lub fazy. To rozdrobnienie pozwala na bardziej szczegółowe planowanie i priorytetyzację działań. Określa, co zostanie zrobione na początku, a co później, co ma kluczowe znaczenie w efektywnym zarządzaniu projektem.

Terminy i harmonogram

Roadmap precyzyjnie określa, kiedy poszczególne cele i etapy mają zostać zrealizowane. Harmonogram jest kluczowy dla skoordynowania działań i dostarczenia produktu zgodnie z założeniami.

Podział zadań zespołu

W roadmapie uwzględniane są konkretne zadania i działania, które muszą być podjęte, aby osiągnąć cele. Przydzielanie zadań zespołowi projektowemu jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania projektem i zapewnia, że każdy wie, co jest od niego oczekiwane.

Monitorowanie i dostosowywanie

Roadmapa nie jest statycznym dokumentem. W miarę postępów projektu, jest regularnie monitorowana i dostosowywana, aby uwzględnić zmieniające się okoliczności i potrzeby rynku. To zapewnia elastyczność i umożliwia dostosowanie strategii do aktualnych wyzwań.

Warto zrozumieć, że roadmapa produktu to nie tylko narzędzie planowania, ale także narzędzie komunikacji. Dzięki niej wszyscy uczestnicy projektu mają jasny obraz kierunku działań i celów projektu, co przyczynia się do sprawnego prowadzenia projektu i dostarczania wartościowego produktu cyfrowego.

Warsztaty Product Discovery w tworzeniu aplikacji: Podsumowanie

Warsztaty to nieodzowny etap w procesie projektowania aplikacji cyfrowych. Na tym etapie precyzyjnie określa się cele projektu, analizuje potrzeby użytkowników oraz kształtuje strategię rozwoju. Wynikiem tego procesu jest roadmapa produktu, która stanowi strategiczny plan działań na przestrzeni projektu oraz zapewnia korzyści uławiające współpracę. Te działania pozwalają uczynić projekt bardziej transparentnym i efektywnym, usprawniając zarządzanie zespołem oraz umożliwiając dostarczanie wartości klientom.

Jednym z kluczowych aspektów Product Discovery jest możliwość dostosowania projektu do zmieniających się warunków rynkowych oraz uniknięcie kosztownych błędów w późniejszych fazach. To narzędzie umożliwia projektowi bycie elastycznym i skutecznym, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które spełniają oczekiwania użytkowników. Inwestycja w proces Product Discovery stanowi fundament sukcesu projektu cyfrowego.

Sprawdź koszt realizacji projektu!

Skontaktuj się z nami i uzyskaj bezpłatną wycenę projektu aplikacji.

lub po prostu napisz maila

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności