Sunrise Festival

PL, EN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Sunrise Festival przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej 202, 60-467 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499859 (dalej: „MDT”)

3.     Za właściciela Aplikacji i na jego zlecenie działa spółka CodeAgency.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725181 (dalej: „Operator”).

4.     Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).

5.     Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na umożliwieniu dostępu do Aplikacji i jej treści, w szczególności na:

a)    umożliwieniu uzyskania informacji o Festivalu Sunrise w zakresie harmonogramu Festivalu, artystów wg spisu alfabetycznego, mapy Festivalu z wyszczególnieniem obszarów za pomocą interaktywnych punktów:

b)    umożliwieniu przeglądania galerii Festiwalu oraz dodawania własnych zdjęć

c)     umożliwieniu przeglądania wiadomości Festiwalu

d)    umożliwieniu dostępu do informacji dotyczących social media, bezpieczeństwa, noclegu    oraz informacji o mieście Kołobrzeg

e)    organizowaniu i umożliwieniu Użytkownikowi udziału w quizie muzycznym z nagrodami

f)     umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania kuponu na produkt Festiwalu

g)    umożliwieniu Użytkownikowi utworzenia zbiórki (grupy), w której można zrzeszyć znajomych, a następnie wspólnie konwersować i lokalizować się na mapie

h)    umożliwieniu Użytkownikowi ustawienia powiadomień przypominających o rozpoczęciu występu danego artysty.

6.     Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

7.     Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z MDT umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji.

8.     Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 1.5 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. MDT dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji. Odpłatne funkcjonalności zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.

9.     Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

10.  Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych MDT lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 

§2

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

1.     Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

2.     Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a)    dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 11.4 (lub nowszej),

b)    dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android 4.2 w wersji (lub nowszej).

3.     Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a MDT wyraził na to zgodę.

4.     Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:

a)    aktywne połączenie internetowe,

b)    aktywne połączenie bluetooth,

c)     aktywne połączenie Wi-Fi.

5.     Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

§3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1.     W trakcie pierwszego uruchomienia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

2.     Dokonanie Rejestracji możliwe jest bezpośrednio w Aplikacji bądź poprzez konto na portalu społecznościowym Facebook.

3.     Do dokonania Rejestracji w Aplikacji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

a)    adres e-mail

b)    hasło

c)     imię

4.     Do dokonania Rejestracji przez konto na portalu społecznościowym Facebook konieczne jest podanie następujących danych:

a)    adres e-mail

b)    imię i nazwisko

c)     zdjęcie profilowe

5.     W każdym przypadku Rejestracji niezbędne jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem, Polityką prywatności, Polityką cookies  i akceptuje ich treść.

6.     Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Aplikacji.

7.     Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.

8.     W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:

a)    podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;

b)    aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;

c)     zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.

9.     MDT lub Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

10.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

11.  MDT oraz Operator informują, że nie weryfikują w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, MDT lub Operator zastrzegają sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. MDT lub Operator wskażą Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email  podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.     Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet  i aplikacji mobilnych.

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a)    korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

b)    korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz MDT lub Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

c)     korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

2.     Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

3.     Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1.     Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.

2.     Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.

3.     MDT oraz Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§6

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.     Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

2.     W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających  zasady  współżycia  społecznego  lub  godzących w usprawiedliwiony interes MDT lub Operatora, a w szczególności ich dobre imię, MDT lub Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług i funkcjonalności.

§7

REKLAMACJE

1.     Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem: support@codeagency.pl

2.     Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.     W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§8

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

A)    Postanowienia ogólne.

1.     Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Aplikacji Mobilnej Sunrise Festival (dalej: Aplikacja).

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest właściciel Aplikacji – MDT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres do doręczeń: ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań, NIP: 7811893509, adres poczty elektronicznej: kontakt@mdtproduction.pl – zwana dalej „Administratorem”. 

3.     Dane osobowe Użytkownika Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz zgodnie z innymi przepisami wydanymi na podstawie lub w związku z Rozporządzeniem. 

4.     Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i interesów osób fizycznych, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, niszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

B)    Cel i zakres zbieranych danych osobowych oraz odbiorcy danych. 

1.     Każdorazowo cel, zakres zbieranych danych osobowych oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji. 

2.     Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu: 

a)    Umożliwienia Użytkownikowi dostępu do treści oraz usług oferowanych w Aplikacji;

b)    marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;

c)     komunikacji z Użytkownikiem, 

d)    zarządzania kontem Użytkownika

e)    umożliwienia Użytkownikowi interakcji z innymi Użytkownikami za pośrednictwem grup lub forów online,

f)     doskonalenia usług Administratora,

g)    wykonania obowiązków Administratora nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub organy państwowe.

3.     Administrator w określonych okolicznościach może udostępniać dane osobowe stronom trzecim. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być partnerzy biznesowy Administratora, sponsorzy nagród fundowanych w quizach, podmioty udostępniający treści oferowane w Aplikacji, organy państwowe. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

4.     Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, płeć, wizerunek.
 

5.     Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do utworzenia i utrzymania konta Użytkownika. 

C)    Dane osobowe w urządzeniach mobilnych. Media społecznościowe. 

1.     Aplikacja mobilna pozwala korzystać z usług lokalizacyjnych. Za zgodą Użytkownika Administrator danych/Operator Aplikacji Mobilnej może wysyłać powiadomienia z danymi lokalizacyjnymi. Przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia mobilnego, by dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia i możliwość udostępniania danych oraz otrzymywanie powiadomień.

2.     Aplikacja może wykorzystywać media społecznościowe na różne sposoby, np. tak aby wspomagać korzystanie z usług online, aby promować produkty, aby komunikować się z innymi Użytkownikami. Aplikacja zapewnia możliwość logowania się na konto Użytkownika za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych.

D)    Cookies i dane eksploatacyjne.

1.     Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika Aplikacji (na karcie pamięci smartfona lub innego urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Aplikację). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.     Administator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika Aplikacji w następujących celach:

a)    identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;

b)    zapamiętywania danych Użytkowników;

c)     zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Aplikacji,

d)    dostosowywania zawartości Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji;

e)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Aplikacji.

3.     Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.

4.     Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.     Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Aplikacji do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

E)    Podstawa prawna przetwarzania danych

1.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Aplikacji danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika skutkuje brakiem możliwości zalogowania się i korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji. 

2.     Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator opiera się na następujących podstawach prawnych:

a)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,

b)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania uzasadnionego interesu handlowego Administratora

c)     przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest dla wywiązania się przez Administratora z zobowiązań prawnych.

3.     W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia).

4.     Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być konieczność  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) lub konieczność zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia).

F)    Prawo kontroli, dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania

1.     Użytkownik  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.     Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

3.     W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie i Polityce Prywatności. 

5.     Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

G)   Postanowienia dodatkowe

1.     Aplikacja może zawierać odnośniki do stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji.

2.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.     Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych w Aplikacji:  

a)    zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b)    dostęp do panelu Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.sunrisefestival.pl

3.     MDT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

4.     Regulamin obowiązuje od dnia 2 lipca 2018 roku.

§1

GENERAL PROVISIONS

1.     These Regulations (hereinafter: “Regulations“) define the terms, conditions and scope of use of the mobile application Sunrise Festival intended for mobile devices with iOS or Android operating system (hereinafter: “Application“) and constitute Regulations within the meaning of Article 8 of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means.

2.     MDT Production Sp. z o.o. is the owner of the Application and the service provider of the services provided through it. Sp. k. with its registered seat in Poland, Zakopane 202, 60-467 Poznań, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Poznań – Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000499859 (hereinafter referred to as “MDT“).

3.     CodeAgency.pl Sp. z o.o. with its registered office in Bydgoszcz, Królowej Jadwigi 18 Street, 85-231 Bydgoszcz, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000725181 (hereinafter: “Operator“), acts for and on behalf of the owner of the Application.

4.     A user of the Application within the meaning of the Regulations is a natural person who, through the Application installed on his/her own mobile device, uses the functionalities offered by the Application (hereinafter: “User“).

5.     The services provided through the Application consist in enabling access to the Application and its content, in particular by

a)    making it possible to obtain information about the Festival Sunrise in terms of the Festival schedule, artists according to the alphabetical list, the Festival map with the specification of the areas by means of interactive points:

b)    making it possible to browse the Festival’s gallery and add one’s own photographs

c)     to enable the Festival’s news to be viewed

d)     enabling access to information concerning social media, security, accommodation and information about the city of Kolobrzeg

e)    organizing and enabling the User to participate in a music quiz with prizes

f)     enabling the User to receive a coupon for the Festival’s product

g)    enabling the User to create a collection (group) in which the friends can be gathered, and then jointly convert and locate themselves on the map

h)    enabling the User to set up notifications reminding about the beginning of the performance of a given artist.

6.     The application can be downloaded from the Internet shop: App Store (for iOS) and Google Play (for Android).


7.     Once the Application is downloaded and installed on the User’s mobile device, the User enters into an agreement with MDT for the provision of electronic services within the scope of using the Application, including in particular services consisting in access to the functionality of the Application.


8.     Downloading the Application from the shops indicated in point 1.5 of the Regulations, as well as using the basic services offered through it, is free of charge. MDT allows for the possibility of introducing additional paid functionalities when making subsequent updates of the Application. The paid functionalities shall be clearly marked, so that the User has full knowledge of the amount of costs incurred in connection with the use of paid functionalities of the Application.

9.     The costs of data transmission required for downloading, installing, running and using the Application shall be covered by the Users on their own, on the basis of agreements concluded with telecommunications operators or other Internet service providers. You are responsible for any charges you may incur as a result of your use of the data transmission necessary for your use of the Application. The Operator recommends Users of the Application to use the application or the operating system functions consisting in measuring the amount of transmitted data.

10.  The Application and all materials, information and gift layouts contained therein, as well as logotypes, graphic elements and trademarks, are the subject of exclusive rights of MDT or its business partners and are protected by law. 

§2

TECHNICAL REQUIREMENTS AND RULES FOR ACCESS TO THE APPLICATION

1.     The application is available to all persons using mobile devices, who meet the technical requirements indicated below, and for whom the above persons download the application from the appropriate application store and run it properly.

2.     The mobile device of the User on whom the Application is to be launched should meet the following technical requirements for the operating system:

a)    for the version of the Application downloaded from the App Store – iOS version 11.4 (or later),

b)     for the version of the Application downloaded from Google Play – Android 4.2 in the version (or later).

3.     Downloading and installing the Application from sources other than those specified above constitutes a breach of these Terms and Conditions. The above provision does not apply to mobile devices of the Users, on which the application was preinstalled at the factory, and the MDT agreed to it.

4.     In order for the Application to be launched and function properly, the following Device functions must be activated:

a)    an active Internet connection,

b)    an active Bluetooth connection,

c)     an active Wi-Fi connection.

5.     In order to use the functionality of the Application, the User should make a prior registration through the Application.

§3

REGISTRATION OF USERS

1.     During the first start-up the User is obliged to go through the process of registration in the Application, which consists in creating an individual account of the User (hereinafter: “Registration”).

2.     Registration is possible directly in the Application or via a Facebook social network account.

3.     In order to register in the Application, the User is required to provide the following data

a)    e-mail address

b)    password

c)     name

4.     In order to register via your Facebook social network account, you will need to provide the following information:

a)    e-mail address

b)    name

c)     profile photograph

5.     In each case of registration, it is necessary for the User to confirm that he or she has read and accepted the Terms and Conditions, Privacy Policy and Cookies Policy.

6.     Starting and logging in to the Application (or having the Application running in the background) is necessary to use the functionality of the Application.

7.     The User has the right to edit his data provided during the Registration and to change the password established during the Registration. Editing data and changing the password is possible by means of the Application.

8.     During the Registration, as well as in connection with the use of the Application, the User is obliged to:

a)    provide truthful, accurate and up-to-date information, as well as information which is not misleading;

b)    update the data provided during the registration in case of their subsequent change; the data shall be updated within the framework of the Application settings;

c)     keep the password for logging in to the Application secret and not make it available to other persons.

9.     MDT or the Operator may extend the registration form with additional fields, which the User can fill in voluntarily (optional data) and which have no influence on the successful completion of the Registration process.

10.  You are solely responsible for any inconsistency of the information you provide and for any disclosure by you of your login password to any third party in the Application.

11.  MDT and the Operator inform that they do not verify in any way the identity of the Users during their Registration. In case of reasonable doubts as to the authenticity of the data provided by the User during the Registration, MDT or the Operator reserve the right to limit the User’s ability to use the Application until the User confirms that he provided the true data. MDT or the Operator shall indicate to the User the manner of confirming the data by means of a message sent to the e-mail address provided by the User during Registration.

§4

RULES ON THE USE OF APPLICATIONS

1.     Users are obliged to use the Application in a manner consistent with the applicable law, the Rules and Regulations of the shops from which the Application was downloaded, as well as with the rules of social coexistence, including the general rules of using the Internet and mobile applications.

In particular, the users are obliged to

a)    use the App and Device in a manner that does not interfere with its operation;

b)    use the Application and Device in a manner that is not disruptive to other users and to MDT or the Operator, respecting third parties’ personal rights and any other rights they may have;

c)     use any information or material made available through the Application only for authorized use.

2.     Users are obliged to immediately notify the Operator of any violation of their rights in connection with the use of the Application.

3.     To be able to use the App correctly, you must accept push notifications for services provided through the App.

§5

OPERATOR LIABILITY

1.     The Operator shall supervise on an ongoing basis the technical functioning of the Application, ensuring its correct operation.

2.     The User uses the Application voluntarily, at his/her own risk and should ensure that the proper functioning of the Application is possible to the extent that it depends on the User (e.g. proper functioning of the mobile device, use of settings enabling reception of current notifications from the Application, etc.). The providers of services, applications and websites other than the Application are responsible for their actions.

3.     MDT and the Operator shall not be liable for any limitations or technical problems in the IT systems used by the Users’ mobile devices, which prevent or restrict the Users from using the Application and the services offered through it.

§6

TERMINATION OF USE OF THE APPLICATION

1.     Users may at any time stop using the Application, in particular if they do not accept the changes introduced in the Regulations, Privacy Policy or update of the Application. To stop using the Application, you must remove it from your mobile device.

2.     If the User is found to have committed any actions prohibited by law or the Regulations, or violating the rules of social coexistence or harming the legitimate interests of MDT or the Operator, and in particular their good name, MDT or the Operator may take any legal actions, including limiting the User’s ability to use the Application and the services and functionalities provided through it.

§7

RECLAMATIONS

1.     Any complaints related to the use of the Application and to the provision of services through it, as well as questions related to the use of the Application, should be addressed to the Operator by e-mail at the following address: support@codeagency.pl

2.     The complaint should contain in its content: name, surname, telephone number and e-mail address of the User (provided during registration), name and model of the mobile device, current version of the ICT system installed on the mobile device, as well as a detailed description and indication of the reason for the complaint.

3.     Within 14 days from the date of receiving the complaint, the Operator shall consider the complaint and inform the User by e-mail about the manner of its handling. If the data or information provided in the complaint need to be supplemented, the Operator shall, before considering the complaint, request the User to supplement it. The time taken by the user to provide additional explanations shall extend the period for the complaint to be considered.

§8

PRIVACY POLICY AND COOKIES

A)    General provisions.

1.     This Privacy Policy is of an informative nature, which means that it is not a source of obligations for the Users of the Sunrise Festival Mobile Application (hereinafter: the Application).


2.     The administrator of personal data collected through the Application is the owner of the Application – MDT Sp. z o.o. Sp. k. with its registered office in Poznań, address for service: ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, post office box 16, 60-959 Poznań, NIP: 7811893509, e-mail address: kontakt@mdtproduction.pl – hereinafter referred to as the “Administrator”. 


3.     Personal data of the Application User is processed in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the Regulation) and in accordance with other regulations issued on the basis of or in connection with the Regulation. 


4.     The controller shall exercise special care to protect the rights and interests of data subjects and in particular shall ensure that the data it collects are processed lawfully, fairly and transparently, are collected for specified, explicit and legitimate purposes and are not further processed in a way incompatible with those purposes, are adequate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they are processed; kept in a form which permits identification of the data subject for no longer than is necessary for the purposes for which the data are processed, processed in a way which ensures appropriate security of personal data, including the protection against unauthorised or unlawful processing or accidental loss, destruction or damage, by means of appropriate technical or organisational measures.

B)    Purpose and scope of the personal data to be collected and recipients of the data. 

1.     Each time the purpose, scope of personal data collected and recipients of data processed by the Administrator result from the actions taken by the User in the Application. 


2.     Personal data shall be collected by the Administrator for the purpose of the collection:

a)    Allow the User to access the content and services offered in the Application;

b)    the direct marketing of its own products or services;

c)     communication with the User, 

d)    managing the User’s account

e)    enable the User to interact with other Users through groups or online forums,

f)     improve the services of the Administrator,

g)    the performance of the Administrator’s obligations under generally applicable law or governmental authority.

3.     The controller may, in certain circumstances, disclose personal data to third parties. Possible recipients of Users’ personal data may be the Administrator’s business partners, sponsors of prizes funded in quizzes, entities providing access to content offered in the Application, state authorities. The controller shall not transfer the personal data to third countries.


4.     The Administrator may process the following personal data of Users: name and surname, e-mail address, contact phone number, gender, image.
 

5.     Providing personal data referred to in the point above is necessary to create and maintain the User’s account.

C)    Personal data on mobile devices. Social media. 

1.     The mobile application allows you to use location-based services. With the User’s consent, the Data Administrator/Mobile Application Operator may send notifications with location data. Read the mobile device’s user manual to learn how to change the settings and share data, and to receive notifications.


2.     The application may use social media in various ways, e.g. to support the use of online services, to promote products, to communicate with other users. The application provides the possibility of logging in to the User’s account via an account in social media.

D)    Cookies and operating data.

1.     Cookies are small text information in the form of text files sent by the server and saved by the user of the Application (on the memory card of the smartphone or other mobile device – depending on which device the visitor uses). Detailed information about cookies as well as their creation history can be found here: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.


2.     The Administrator may process the data contained in Cookies files while using the Application by the User for the following purposes: 

a)    identify Users as logged in to the Application and show that they are logged in;

b)    save the User’s data;

c)     save the completed form data, surveys or login data for the Application,

d)    adapt the content of the Application to the individual preferences of the User and optimize the use of the Application;

e)    keep anonymous statistics on how the Application is used.

3.     By default, most web browsers on the market accept cookies by default. Everyone has the possibility to determine the conditions of use of cookies files by means of the settings of their own web browser. This means that you can, for example, partially limit (e.g. temporarily) or completely disable the possibility of saving cookies – in the latter case, however, it may affect some of the functionalities of the Application.


4.     Browser settings for cookies are relevant to your consent to the use of cookies by the Application and, as required by law, you may also agree to these settings by selecting your browser settings. If you do not agree to this, you will need to change your browser settings for cookies accordingly.


5.     The Administrator also processes anonymized operating data related to the use of the Application to generate statistics helpful in the administration of the Application. These data are of an aggregate and anonymous nature, i.e. they do not contain features identifying persons using the Application. This data is not disclosed to third parties.

E)    Legal basis for the processing

1.     Providing personal data by the User is voluntary, however, failure to provide personal data indicated in the Application which are necessary to create the User’s account results in the inability to log in and use all the functionalities of the Application. 


2.     The controller shall base the processing of personal data on the following legal grounds: 

a)    processing of personal data is necessary for the performance of the contract,

b)    processing of personal data is necessary in order to pursue the legitimate commercial interests of the controller

c)     processing of personal data is necessary for the fulfilment of the controller’s legal obligations.


3.     In the case of data processing for the purpose of direct marketing of the controller’s own products or services, the basis for such processing is (1) prior consent of the User (Article 6, (1) a. of the Regulation).


4.     The basis for processing the User’s personal data may be the necessity to fulfil the legal obligation imposed on the Administrator (pursuant to Article 6(1)(c)) or the necessity to fulfil the objectives resulting from the legally justified interests pursued by the Administrator (Article 6(1)(f) of the Regulation).

F)    Right to control, access and rectify the content of personal data

1.     The user has the right to access the content of his personal data and to correct it.


2.     The User shall have the right to control the processing of data concerning him/her contained in the data filing system of the Administrator, in particular the right to: demand completion, updating, correction of personal data, the right to demand their immediate removal, the right to limit the processing, the right to transfer the data, the right to object, the right not to be subject to a decision which is based solely on automated processing.

3.     In the case of granting consent for the processing of data by the User for the purpose of direct marketing of the Administrator’s own products or services, the consent may be revoked at any time.


4.     In order to exercise the rights referred to above, one may contact the Administrator by sending an appropriate message in writing or by e-mail to the address of the Administrator indicated in the Regulations and Privacy Policy. 


5.     The User has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if he considers that the processing of personal data concerning the User violates the provisions of the Regulation and other generally applicable law. 

G)   Additional provisions

1.     The application may contain links to websites. The Administrator encourages you to read the privacy policy set forth there once you have navigated to other sites. This Privacy Policy applies to the Application only.


2.     The controller shall apply technical and organisational measures ensuring protection of the personal data being processed, appropriate to the risks and categories of data being protected, and in particular shall protect the data against their unauthorised disclosure, taking by an unauthorised person, processing in breach of the applicable regulations and alteration, loss, damage or destruction.


3.     The Administrator shall appropriately make available the following technical means preventing the unauthorised collection and modification of personal data made available in the Application:

a)    protect the data filing system against unauthorised access,

b)    access to the User Panel only after entering an individual login and password.

§9

FINAL CONSIDERATIONS

1.     In matters not provided for in the Regulations, the relevant provisions of the generally applicable law shall apply, including in particular the Civil Code and the Act on rendering services by electronic means.

2.     The Regulations are available via the Application and on the website www.sunrisefestival.pl

3.     MDT reserves the right to change these Terms and Conditions at any time. The Users will be informed about the changes in the Regulations at least 7 days in advance to the e-mail addresses provided by them during the registration process, as well as at the first start of the Application after the notification of the change in the Regulations. The changes are effective from the moment indicated in the notification about the change of the Regulations (which cannot take place earlier than within 7 days). The changes are considered accepted by the User as soon as he continues to use the Application after the changes come into force.

4.     The Regulations shall be effective as of 2 July 2018.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności